ข้อมูลผู้ผลิต

รูปภาพผู้ผลิต
รูปภาพที่อยู่อาศัย

วันเดือนปีเกิด:

ชื่อนามสกุล: นางพิมพ์ ขยันใหญ่ยิ่ง

เบอร์โทร: 090-2655540

ที่อยู่: 126 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

อาชีพ: เกษตรกร ทอผ้า

รายได้: 80000.00 บาทต่อปี

บุตร-ธิดา:
บุตร 2 คน ช. 1 (ตำรวจตระเวนชายแดน) ญ. 1 คน

รายละเอียดผู้ผลิต: